Touchflow
Sabine Hahn
Virieusingel 8
5301GB Zaltbommel
0345-533203
s.hahn@touchflow.nl

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 

 • De homeopaat/natuurgeneeskundige is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

 • De homeopaat/natuurgeneeskundige zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat/natuurgeneeskundige die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

 

 • Ik heb voor de werkzaamheid in mijn praktijk ervoor gekozen om geen schriftelijke behandelovereenkomst te sluiten voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Tijdens het telefonisch contact of tijdens het eerste consult wijs ik u op deze overeenkomst die op de website staat. We gaan dus een mondelinge behandelingsovereenkomst aan.

 

 • De homeopaat/natuurgeneeskundige houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De homeopaat/natuurgeneeskundige verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat/natuurgeneeskundige te verstrekken.
 • De homeopaat/natuurgeneeskundige betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.
 • De homeopaat/natuurgeneeskundige verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat/natuurgeneeskundige/natuurgeneeskundige de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat/natuurgeneeskundige een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat/natuurgeneeskundige in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De homeopaat/natuurgeneeskundige kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat/natuurgeneeskundige zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.
 • De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling zie hiervoor de website voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van zie hiervoor de website per sessie hierop volgend.
 • Betalingswijze van de behandelingen is op rekening/pin of contant per consult.
 • De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig telefonisch (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot het NIBIG register en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.
s